Parafialna Rada Duszpasterska
milosierdziepszczyna.pl

Parafialna rada duszpasterska (PRD) stanowi zgodnie z kan. 536 kodeksu prawa kanonicznego ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej parafii. […] Rada pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe (por. Statut parafialnej rady duszpasterskiej w archidiecezji katowickiej).

W dniu 12 czerwca 2022 r. powołano w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pszczynie parafialną radę duszpasterską w następującym składzie:

Z URZĘDU I NOMINACJI PROBOSZCZA:
Pan Tadeusz Biegier, kościelny
Pani Barbara Błach, nauczyciel religii i katechetka
Pani Halina Czernik, organistka
Pan Daniel Indeka, nadzwyczajny szafarz Komunii św.
Pani Joanna Kaczmarczyk, kancelistka
Pan Mirosław Kućmierz, nadzwyczajny szafarz Komunii św.

Z WYBORU PARAFIAN:
Pan Stanisław Błach, przedstawiciel młodzieży
Pan dr n.med. Bogusław Grzegorzewski, wiceprzewodniczący PRD
Pan Witold Janosz
Pani Halina Pałyz, sekretarz PRD
Pan Zdzisław Pałyz
Pan Władysław Piasek
Pan Janusz Prządka

Ks. prob. dr Roman Chromy – przewodniczący PRD